Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου και το επιστημονικό πεδίο που ενδιαφέρεται να δηλώσει, υπολογίζονται και τα μόριά του με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα αν απαιτούνται.

Αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί και σε 5ο μάθημα προκειμένου να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία, τότε για κάθε Επιστημονικό Πεδίο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμοί στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας.

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Άθροισμα Βαθμών τεσσάρων μαθημάτων ΑΒ 2 2*ΑΒ
Βαθμός 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Β1 1,3 (ή 0,9) 1,3 (ή 0,9)*Β1
Βαθμός 2ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Β2 0,7 ( ή 0,4) 0,7 ( ή 0,4)*Β2
Βαθμός Ειδικού μαθήματος (εφόσον υπάρχει) Β3 1 (ή 2) 1 (ή 2)*Β3
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 100*Α

Σημείωση: Ο Βαθμός του κάθε μαθήματος ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα και στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο.

Για επιστημονικά πεδία που ο υποψήφιος δεν έχει απώλεια μορίων, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 και το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:
Μόρια = [2x(AB)+1,3x(B1)+0,7x(B2)]x100    π.χ. [2x(80)+1,3x(20)+0,7x(20)]x100=20.000

Για επιστημονικά πεδία όπου υπάρχει απώλεια μορίων από τον Προσανατολισμό που προέρχεται ο υποψήφιος, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 18.600 και το σύνολο των μορίων του υποψηφίου υπολογίζεται από τη σχέση:

Μόρια = [2x(AB)+0,9x(B1)+0,4x(B2)]x100    π.χ. [2x(80)+0,9x(20)+0,4x(20)]x100=18.600

Για σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 22.000, αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 1, και 24.000 αν ο συντελεστής είναι 2. Το σύνολο των μορίων υπολογίζεται από τη σχέση:

Μόρια = [2x(AB)+1,3x(B1)+0,7x(B2)+1(ή2)xB3]x100    π.χ. [2x(80)+1,3x(20)+0,7x(20)+1(ή2)x20]x100=22.000 ή 24.000

Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός ειδικού μαθήματος θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών στα μαθήματα αυτά. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων ( και κατάλληλη στρογγυλοποίηση αν απαιτείται).

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες είναι:

(x2) για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου,

(x2) για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,

(x1) για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

(x2) για τα ΤΕΦΑΑ

Κοινοποιήστε ελεύθερα
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •